Схвалено нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти

21 грудня 2020 року, колегія Міністерства освіти і науки України схвалила нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти. Це дозволить продовжити реформу дошкільної освіти, а також забезпечить наступність між дошкіллям і школою. Після доопрацювання Базовий компонент дошкільної освіти буде затверджено наказом МОН та оприлюднено на сайті.
«Схвалений сьогодні Базовий компонент дошкільної освіти, який є Стандартом дошкілля, пройшов процедуру громадського обговорення в листопаді 2020 року. Після врахування пропозицій можна чітко сказати: новий Стандарт орієнтований на запит українського суспільства щодо якісного дошкілля. Мета оновлення документа – не лише приведення українського дошкілля до міжнародних стандартів якості, але й забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. Якісна та доступна дошкільна освіта – пріоритет для МОН, а оновлений Базовий компонент є вагомим кроком на шляху до цього», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт, що визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.
Стандарт ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах:
1. Повага до особистості дитини, її потреб та можливостей, індивідуального досвіду;
2. Зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров’я дитини та її емоційний розвиток;
3. Цінність гри як провідного виду діяльності дитини дошкільного віку та активного пізнавального інтересу;
4. Визнання розвивального потенціалу безпечного та інклюзивного освітнього середовища;
5. Цінність родинного виховання та родинного благополуччя для розвитку дитини.
Оновлений Стандарт забезпечить підвищення доступності дошкільної освіти в Україні. Він спрямований на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Базовий компонент дошкільної освіти заснований на компетентнісному підході до освіти. Набута компетентність – це результат дошкільної освіти та особистісне надбання, що відображає:
— емоційно-ціннісне ставлення;
— сформованість знань;
— здатність і навички до активного, творчого впровадження набутого досвіду, зумовленого емоційно-ціннісним ставленням і сукупністю засвоєних знань.
Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва».
Важливим аспектом оновлення Стандарту є забезпечення наступності між дошкільною та шкільною освітою. Ключові компетентності Стандарту за освітніми напрямами логічно перетікають у ключові компетентності Державного стандарту початкової освіти за окремими освітніми галузями. Наприклад, освітні напрями «Дитина в природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» продовжуються математичною та природничою освітніми галузями Стандарту початкової освіти, а «Мовлення дитини» – мовно-літературною та інформатичною.
Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується і через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти:
— проявляти творчість та ініціативність;
— керувати емоціями;
— висловлювати та обґрунтовувати власну думку;
— критично мислити;
— приймати рішення;
— розв’язувати проблеми;
— співпрацювати в колективі.
Дошкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти України, що відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій. Оновлений Стандарт створює умови для цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

https://mon.gov.ua/

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов